Jeżeli zakupiona przez Państwa rzecz ma wadę, macie prawo złożyć REKLAMACJĘ, w której określicie swoje wymagania.
To do Państwa - jako Klienta należy wybór podstawy złożenia reklamacji.

I. Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę.
W przypadku sprzedaży towaru używanego (towar z ekspozycji) okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest skrócony do jednego roku.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
4. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy: Swarzędz Home Sp. z o.o., ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-843 Poznań lub drogą elektroniczną na adres e'mail: biuro@swarzedzhome.pl
5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
c) Jeżeli Klientem jest Konsument/ Przedsiębiorca, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar, najlepiej z dopiskiem „reklamacja”.
8. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi/ Przedsiębiorcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę do Sprzedawcy zawiadomienia przed upływem 24 m-cy od daty wydania Towaru.
11. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, spieków kwarcowych, szkła, kamienia, metalu, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą od dostępnych. Kolor drewna naturalnego w rzeczywistości może odbiegać kolorystycznie od zdjęcia produktu.
12. W przypadku domawiania przez Kupującego mebla w takim samym kolorze jak zakupione już meble może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny, skóry lub drewna, co nie stanowi podstawy do reklamacji produktu.
13. Kupujący przyjmuje do wiadomości iż specyfika skóry naturalnej, powoduje, iż meble składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej właściwości materiału nie podlegają reklamacji, i jako takie nie stanowią wady mebla.
14.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcienia i splotu tkanin we wzorniku udostępnionym przez Sprzedawcę, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu, jak również nie stanowi podstawy do reklamacji produktu.
15. Kupujący przyjmuje do wiadomości że różnice usłojenia oraz kolorystyki drewna i fornirów wynikają z ich specyfiki, zależą od warunków wzrostu i siedlisk naturalnego materiału jakim jest drewno. Występujące w tym zakresie różnice nie stanowią wady mebla.
16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania bądź pielęgnacji mebli zawierających elementy wykonane ze skóry naturalnej lub tkaniny oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją ochrony mebli.

II. Gwarancja jakości Towaru

1. Na Towar może być udzielona gwarancja jakości, którą udziela Producent. W takim przypadku z dokumentu gwarancji wynika, kto jest odpowiedzialnym z tytułu gwarancji, określone są warunki gwarancji, a także jak należy postępować w przypadku wykrycia wady w Towarze.
2. Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta określonych w § 7, przy czym Konsument powinien dokonać wyboru formy usunięcia wady Towaru i z takowej skorzystać.
3. Utrata uprawnień gwarancyjnych przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę następuje w przypadkach:
a) niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania mebla, w szczególności nie przestrzeganie zasad użytkowania oraz niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia i konserwacji, w szczególności nie przestrzeganie zasad konserwacji mebla,
b) stwierdzenia prób wykonywania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta,
szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,
c) uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Klienta lub na zlecenie Klienta,
zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy, połysku drewna, tkanin oraz powierzchni lakierowanych),
d) różnice w odcieniu elementów wykonanych z naturalnego drewna użytego do produkcji, które zależne są od warunków siedliskowych drzew,
e) stwierdzenia wad, uszkodzeń oraz braków ilościowych elementów i akcesoriów w meblach zamontowanych przed sprzedażą, a widocznych przy zakupie,
f) szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia, przenoszenia oraz montażu mebli przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę, np. podczas przeprowadzki. Pod pojęciem „niewłaściwe przewożenie” należy rozumieć niezachowanie należytej staranności w zabezpieczeniu przewożonych elementów,
g) stwierdzenia uszkodzeń powstałych w wyniku siadania na oparciach lub miejscowego znaczącego obciążenia, np. stawiania ciężkich przedmiotów, punktowego nacisku na tapicerkę.
4. Za wady Towaru nie uznaje się:
a) marszczenie typowe dla tkaniny obiciowej lub skóry, powstałe podczas użytkowania mebla,
b) naturalne cechy tkanin: wyciąganie, cieniowanie, zagniecenia, odbarwienia powstałe pod wpływem światła oraz w wyniku naturalnego użytkowania mebla,
c) różne układanie włosa w tkaninach o długim włosie,
d) wszystkie cechy stanowiące oznakę prawdziwości skóry, takie jak faktura, różnice odcieni, drobne zadrapania, blizny, ukłucia i inne znamiona powstałe przed procesem garbowania,
e) różnice ułożenia słojów, odcieni barw drewna,
f) utrata elastyczności oraz zbicie pierza w poduchach z wypełnieniem pierzowym,
g) specyficzny zapach nowego mebla, w tym zapach drewna, skóry, pierza


III. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji

1. Odmowa Konsumenta wydania wyrobu bądź jego części do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź jej uniemożliwienie w lokalu Konsumenta oznaczać będzie, że Konsument zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.
2. Nie są objęte gwarancją wady i uszkodzenia, w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie i o których Konsument został poinformowany przed zakupem.

IV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl